De Leeuw Blog

Kennis en ervaring staan bij ons hoog in het vaandel. Onze medewerkers zijn bovenmatig goed opgeleid en beschikken gezamenlijk over honderden jaren ervaring.

Dit blog is één van de manieren om u te laten delen in die kennis en ervaring. Ervaringen met huizen en verzekeringen vormen een geliefd onderwerp op verjaardagen. En soms is ons vak ingewikkelder dan het lijkt. Er bestaan nogal wat misverstanden over onderwerpen uit ons vak. Ook die misverstanden stellen we hier aan de orde.

Veranderingen voor de woningmarkt in 2015

shutterstock_207889465Ook in 2015 zal er weer het nodige gaan veranderen in de regels rond het kopen en financieren van een huis. Een overzicht van de belangrijkste wijzigingen:

Inkomstenbelasting - tarief hypotheekrenteaftrek

Tot 2013 kon u de hypotheekrente aftrekken tegen het voor u hoogste tarief (maximaal 52%). Vanaf 2014 daalt het maximale belastingtarief jaarlijks met 0,5 procentpunt naar uiteindelijk 38%. In 2014 trok u de hypotheekrente dus af tegen maximaal 51,5%, in 2015 is dat nog maximaal 51%.

Inkomstenbelasting - tijdelijke verruimde verhuisregeling en tijdelijke verhuurregeling worden definitief

De hypotheekrenteaftrek geldt in beginsel alleen voor de eigen woning die uw hoofdverblijf is. Daarop is een uitzondering gemaakt voor een tweede woning, maar uitsluitend als deze tijdelijk leeg te koop staat of in aanbouw is. De rente over de hypotheek op deze woning was in het verleden aftrekbaar in het eerste kalenderjaar en in de twee jaar daarna. Vanaf november 2012 is deze periode verlengd met een jaar. In de Miljoenennota 2015 is vastgelegd dat de verlenging van de periode van ' dubbele aftrek' een definitief karakter krijgt.

Inkomstenbelasting - rente op restschuld

Op dit moment blijft de rente op een restschuld, ook nadat uw woning is verkocht, nog 15 jaar aftrekbaar. Deze termijn wordt verlengd naar 15 jaar.

Inkomstenbelasting - WOZ waarde

In maart 2013 is een wetsvoorstel aanvaard waarmee de WOZ-waarde van woningen openbaar wordt. Dat houdt in dat in beginsel iedereen toegang krijgt tot de WOZ-waarde van elke woning, ook als er geen sprake is van een praktisch belang. De inwerkingtreding van deze wet is uitgesteld. Het ziet er echter nu naar uit dat de wet in 2015 zal worden uitgevoerd.

Schenkbelasting - einde verhoogde schenkingsvrijstelling

Tussen 1 oktober 2013 en 1 januari 2015 was een verhoogde schenkingsvrijstelling van toepassing als deze schenking werd benut voor aankoop, verbetering of onderhoud van de eigen woning óf aflossing van de eigenwoningschuld. Deze verhoogde vrijstelling vervalt per 1 januari 2015. Vanaf dat moment geldt weer de oude vrijstelling van € 52.281,=.

BTW - tarief op verbouwingen

Vanaf 1 maart 2013 valt het verbouwen en herstellen van woningen ouder dan 2 jaar onder het lage btw-tarief van 6%. Deze regeling zou eindigen op 1 januari 2015, maar wordt verlengd tot 1 juli 2015. Voor zover het zich nu laat aanzien, zal daarna het BTW-tarief weer naar 21% gaan. Het 6%-tarief geldt alleen voor werkzaamheden die u afrondt in de periode van 1 maart 2013 tot 1 juli 2015. Onder verbouwings- en herstelwerkzaamheden wordt verstaan: het vernieuwen, vergroten, herstellen of vervangen en onderhouden van (delen van) de woning.

Overdrachtsbelasting

Als u een woning hebt gekocht die u daarna binnen een half jaar weer doorverkoopt, dan is er sprake van een vrijstelling op de betaalde overdrachtsbelasting. Die vrijstelling is van toepassing voor het aan overdrachtsbelasting betaalde bedrag. Als de woning voor een hogere prijs wordt verkocht, is de koper overdrachtsbelasting verschuldigd over het verschil tussen de eerste en de tweede verkoopprijs. Op 1 september 2012 werd deze periode van zes maanden verlengd tot drie jaar. Op 1 januari 2015 gaat de termijn weer terug naar zes maanden. Als de eerste overdracht nog voor 1 januari 2015 plaatsvindt, geldt de termijn van drie jaar nog wel. De tweede overdracht moet dan wel binnen drie jaar, dus vóór 1 januari 2018, plaatsvinden.

Maximale hypotheek ten opzichte van uw inkomen (Loan To Income, LTI)

In de afgelopen jaren daalde het bedrag dat u maximaal kon lenen op uw inkomen of op het gezamenlijke gezinsinkomen. De aanpassingen van de woonquote worden gebaseerd op adviezen van het NIBUD, het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting. Tot 2014 adviseerde het NIBUD direct aan de Stichting Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Dat hield in dat rond september bekend was welke wijzigingen er voor het nieuwe kalenderjaar te verwachten waren.

Vanaf 2015 adviseert het NIBUD niet langer direct aan de stichting NHG, maar aan het Ministerie van Financiën en het Ministerie van Binnenlandse Zaken die na overleg met de AFM (Autoriteit Financiële Markten) de woonquotes bepalen. De wijziging van de procedure zal vermoedelijk inhouden dat de woonquotes voor 2015 pas rond oktober bekend zullen worden gemaakt. 

Maximale hypotheek ten opzichte van de waarde van uw woning (Loan To Value, LTV)

In 2013 kon u nog 105% van de waarde van uw huis lenen, in 2014 was dat 104% en in 2015 wordt dat 103%. Tussen 2012 en 2018 wordt de maximale hypotheek, ten opzichte van de waarde van uw woning, elk jaar met 1% procentpunt verminderd. Dat houdt in dat u uiteindelijk alleen nog maar uw huis zelf kunt financieren en niet meer de bijkomende kosten. Als u in de toekomst een eigen woning wilt kopen, dan zult u moeten sparen voor uw eigen woning. Als er sprake is van een restschuld, dan kunt u tot maximaal 10% van de waarde van uw nieuwe huis gebruiken voor de financiering van die restschuld. Lees daarvoor ons blog EHBR: Eerste Hulp Bij Restschuld. 

Daling kostengrens NHG (per 1 juli 2015)

Vanaf 1 juli 2014 is de kostengrens voor het verkrijgen van NHG-garantie gedaald van € 290.000,= naar € 265.000,=. In de Miljoenennota van 2013 is aangekondigd hoe de NHG-grens zich verder zal ontwikkelen. Op 1 juli 2015 volgt een verlaging naar € 245.000,= en op 1 juli 2016 naar € 225.000,=. 

Energielabel ' light'  verplicht vanaf 1 januari 2015

Vanaf begin 2015 krijgen alle huizenbezitters een voorlopig energielabel dat is gebaseerd op het woningtype en het bouwjaar. Dat voorlopige energielabel kan tegen beperkte kosten worden omgezet in een definitief energielabel. Dat is vanaf 1 januari 2015 vereist om een huis te verkopen of te verhuren.

Gerelateerde berichten

De Leeuw maakt gebruik van cookies op haar website, onder meer om uw ervaring op onze website te verbeteren. Meer informatie hierover vindt u in onze privacyverklaring.
Door onze website te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.